Privacy statement Siecker Advies & Management

Mei 2018 Versie 1

Siecker Advies & Management, gevestigd aan de Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Hierin wordt omschreven hoe er met persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Siecker Advies & Management. Siecker Advies & Management houdt zich bezig met programma-, project- en procesmanagement voor zowel overheden, particulieren en maatschappelijke partijen. Er zijn situaties waarin persoonsgegevens verzameld worden. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Contactgegevens:
Mauritslaan 49, 6129 EL Urmond
privacy@sieckeradvies.nl
www.sieckeradvies.nl | +31681918141
BTW-id. NL001818913B61| KvK nr. 60079452

Persoonsgegevens die wij verwerken
Siecker Advies & Management verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@sieckeradvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Siecker Advies & Management verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om diensten te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Siecker Advies & Management neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluitenover zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld
een medewerker van Siecker Advies & Management) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Siecker Advies & Management bewaart persoonsgegevens voor langere tijd, maar niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op
grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Afhandeling betalingen
  Jouw bankgegevens worden niet separaat opgeslagen maar worden in het bankbeheerpakket gebruikt.
 2. Het versturen van nieuwsbrieven
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@sieckeradvies.nl.
 3. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Siecker Advies & Management via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 4. Diensten
  Ten behoeve van het uitoefenen van onze dienstverlening is het noodzakelijk dat Siecker Advies & Management beschikt over jouw persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Siecker Advies & Management verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Siecker Advies & Management blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Siecker Advies & Management gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Siecker Advies & Management en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@sieckeradvies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Siecker Advies & Management wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgege...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Siecker Advies & Management neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via privacy@sieckeradvies.nl