Projecten

Opdrachtgever

Diensten

Programmacoördinatie Burgerparticipatie Burgerkracht Zelfsturing

Programmacoördinatie Burgerparticipatie en Zelfsturing

Er is een opgave van de gemeente Gulpen-Wittem in het afstemmen en programmeren van initiatieven en projecten die ontstaan in de kernen en door inwoners van de gemeente worden geïnitieerd met de projecten die door de gemeente worden opgestart. 

De aanleiding en de vraag naar organisatie en verankering van burgerinitiatieven en –projecten binnen de gemeentelijke organisatie wordt mede ingegeven door de beweging van de gemeentelijke organisatie zelf, de ontwikkeling van politiek naar publiek programma, de wens om de programmalijnen van de gemeente te laten congrueren met de ambities Kernoverleggen en met als belangrijkste slotvraag: ‘wat betekent dit voor de ‘bedrijfsprocessen’?

De opgaven waar de organisatie zich voor ziet gesteld hebben daarom betrekking op de integraliteit van de aanpak, de randvoorwaarden en regie in de organisatie door middel van afspraken over: werkwijze, sturingsmodel, werkmodel, actiepunten en communicatie. 

De werkzaamheden van SIECKER ADVIES & MANAGEMENT zijn erop gericht om een samen te bepalen (meerjarig) programmaplan op te leveren, waarmee de ambities van de kernen en de gemeentelijke programmering in een document worden samengebracht tot een samenhangend geheel, voorzien van een planning en inzet van middelen. 

Werken aan zelfsturing betekent werken aan rollen en taken; zowel van de overheid als van de burger. Meer zelfsturing door ondernemers en burgers met de gemeente als partner. Dit vraagt om een veranderingsproces op meerdere niveaus en een nieuwe rolopvatting. Een meer faciliterende overheid en ondernemers en burgers die zelf initiatief (mogen) nemen. Kortom: een nieuw evenwicht tussen loslaten en sturen.   

Dit programma zal zich richten op de volgende aspecten: 

  • Kernencontact & Communicatie verankeren in de organisatie 
  • Ontwikkeling van politiek naar publiek programma 
  • Programmalijnen gemeente en ambities Kernoverleggen 
  • Wat betekent dit voor het ‘bedrijfsprocessen’?