Nieuws

Integrale aanpak van Siecker Advies en Management zorgt voor groen licht verbindingsweg Oirschot

Stoplicht op groen voor Oirschot

Tijdens een 2,5 jaar durende voorbereiding zijn er veel gesprekken gevoerd met diverse stakeholders. Inspraak en inclusiviteit liggen namelijk aan de basis van duurzame gebiedsontwikkeling. Tijdens de vooronderzoeken stond het vinden van de minst ingrijpende oplossing voor de omgeving, burgers en de natuur centraal. Nu staat het stoplicht bijna helemaal op groen voor fase 2. 

Met deze nieuwe verbindingsweg neemt het aantal verkeersbewegingen op het traject Kempenweg-Eindhovensedijk-Moorland, en door de wijk via het Slingerbos, flink af. Je kunt je dus voorstellen dat deze nieuwe slagader de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk enorm laat toenemen! En dat was hard nodig, gezien de toename van het verkeer en het ontstaan van steeds meer gevaarlijke verkeersituaties.

Onze dienstverlening: van gebiedsdialoog tot gebiedsontwikkeling...

Een nieuwe weg aanleggen doe je niet zomaar. Nog voordat er een ontwerptekening lag, werd een actief traject met de omgeving opgestart. Dat gebeurde in de vorm van een gebiedsdialoog. Pas na afronding van dit traject, is de ruimtelijke procedure opgestart in de vorm van een bestemmingsplan. Dat plan is op 26 september 2023 door de gemeenteraad vastgesteld. 

Het gehele proces heeft Siecker Advies & Management in opdracht van de gemeente Oirschot verzorgd. Onderdeel was ook een natuurcompensatieplan met mitigerende maatregelen voor de natuur en de leefomgeving, plus een financiële planning. Omdat niet alle grond van de gemeente zelf is, moet er eigendom worden gekocht van particuliere grondeigenaren. Ook daarin speelt Sieker Advies en Management een rol.  

Onze expertise: gezamenlijk belang vinden zonder controverses

Gemeentelijke belangen staan soms haaks op persoonlijke belangen van burgers. Hoe breng je beide zó samen dat er een gezamenlijk belang uit voortkomt, zonder harde controverses? Dat is onze expertise. 

Dankzij een ruime ervaring met communicatie, leefbaarheid, participatie en integrale gebiedsontwikkeling, kan Siecker Advies en Management doelgericht overheden, organisaties en burgers effectief en productief samenbrengen. Ons specialisme ligt bij maatschappelijk gevoelige projecten; dáár maken wij echt onderscheid. 

"Samen met mijn collega-ambtenaren heb ik – Marco Siecker - mij ervoor ingezet dat alle partijen persoonlijk een goed gevoel bij alle gebiedsveranderingen hebben. Dit hebben we s
amen bereikt door middel van het voeren van gebiedsdialogen." 


Elkaar beter begrijpen door burgerparticipatie

Burgerparticipatie zorgt ervoor dat project- en procesmanagement gebiedsontwikkeling rekening houdt met de diversiteit van meningen en behoeften binnen de samenleving. Als moderator bied ik transparantie en bevorder zo een beter begrip tussen overheden, organisaties en burgers. Mijn doel is om alle betrokken partijen samen te brengen, waarbij ieders stem wordt gehoord en visies worden meegenomen bij de planvorming van overheden. Uit wederzijds begrip groeit wederzijds commitment. 

"Uit naam van opdrachtgevers organiseert en leid ik als moderator regelmatig openbare bijeenkomsten. Burgers kunnen zo hun zorgen en stem in een veilige en respectvolle sfeer uiten."

Siecker Advies en Management maakt het verschil: ook in Oirschot!

Voor dit project in Oirschot verzorgde ik het bijbehorend project- en contractmanagement, procesmanagement en de realisatiestrategie. Dit doe ik voor meer overheids- en niet-gouvernementele organisaties, zoals waterschappen.

"Hoe maakt Siecker Advies en Management verschil? Door in te spelen op maatschappelijke veranderingen en een integrale kijk op ruimtelijke en maatschappelijke opgaven en transities."

Ook jij kunt bij Siecker Advies en Management terecht voor: 

Ontwikkelingsplannen | Haalbaarheidsonderzoek | | Verkenning | Stakeholderanalyse |  Participatieplannen | Projectvoorbereiding | Procesarchitectuur | Procescoördinatie | Contracting | Subsidies |  Programmamanagement | Gebiedsregie | Overheids- en burgerparticipatie

“Wil jij het verschil in de praktijk ervaren? Maak gerust een vrijblijvende afspraak en vertel mij wat jullie uitdaging is!” Marco Siecker.